Gestelde vragen (FAQ)


De primaire wetten :

Artikel 7 van de Grondwet lid 3 :

Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft
niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

(De 'genoemde middelen' van lid 1 en 2 waren : boek, radio, tv. Nu dus inclusief bv. een Cd of een Mp3.)

Openbaren = uitvoeren of publiceren via welk medium dan ook
Gedachten of gevoelens = compositie, werk
Niemand voorafgaand verlof nodig = het vragen om (of betalen voor) toestemming is dus niet verplicht
Behoudens .. = mits uiteraard inhoud van de publicatie niet strafrechtelijk vervolgbaar


Artikel 1 van de algemene bepalingen van de Auteurswet :

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de
beperkingen, bij de wet gesteld.

Hier is dus het eigenlijke auteursrecht ; dit staat dus los van eventuele exploitatie en het innen van heffingen.
Rechtverkrijgenden = aan wie het auteursrecht is overgedragen, bijv. erfgenamen.
Openbaar maken en verveelvoudigen = Een concert geven - een Cd uitbrengen.


Artikel 14 van de Auteurswet :

Onder het verveelvoudigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan het
vastleggen van dat werk of een gedeelte daarvan op enig voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore
te brengen of te vertonen.

Dat voorwerp kan dus een CD of DVD zijn, als ook het geheugen van een MP3-speler.


Artikel 2 van de wet op de naburige rechten :

1. De uitvoerende kunstenaar heeft het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor een of meer van
  de volgende handelingen:
a. het opnemen van een uitvoering;
b. het reproduceren van een opname van een uitvoering;
c. het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van een opname van een
  uitvoering of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben;
d. het uitzenden, het heruitzenden, het beschikbaar stellen voor het publiek of het op een andere wijze openbaar
  maken van een uitvoering of een opname van een uitvoering of een reproductie daarvan.

Ook hier : recht om toestemming te geven. Dat recht raakt men als lid van de Buma dus kwijt. Die wordt dan
de zg. "rechtspersoon". Vaak wordt dit recht ook contractueel aan een platenlabel overgedragen.


Artikel 7 van de wet op de naburige rechten :

1. Een voor commerciŽle doeleinden uitgebracht fonogram of een reproduktie daarvan kan zonder toestemming van de
  producent van het fonogram en de uitvoerende kunstenaar of hun rechtverkrijgenden worden uitgezonden of op een
  andere wijze openbaar gemaakt, mits daarvoor een billijke vergoeding wordt betaald.
3. De vergoeding komt toe aan zowel de uitvoerende kunstenaar als de producent of hun rechtverkrijgenden en wordt
  tussen hen gelijkelijk verdeeld.

Hier wordt de "billijke vergoeding" genoemd. Dit zou betekenen, dat een omroep, als de auteur niet is aangesloten bij de Buma, verplicht is om de evt. vergoeding direct aan de auteur en/of het label te geven. Hier zou het Open Xound kenmerk op een CD of een playlist dus zeer nuttig kunnen zijn.


Artikel 10 van de wet op de naburige rechten :

Als inbreuk op de rechten, bedoeld in de artikelen 2, 6, 7a en 8, wordt niet beschouwd :

e. het reproduceren van op grond van deze wet beschermd materiaal, mits het reproduceren geschiedt zonder
  direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van
  een natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

Een sprookje ontzenuwd : Het is dus gewoon toegestaan om een kopie van een CD te maken voor
eigen gebruik, mits men er natuurlijk geen handeltje van maakt.
Hier wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen commercieel en persoonlijk gebruik. De vraag rijst :
Wat als iemand een kopie van een CD voor niks weggeeft. Is dat commercie ?


De complete Auteurswet